Три нови канали во дигиталниот пакет

Три нови канали во дигиталниот пакет

Во дигиталниот пакет на Кабел Нет, има три нови канали :
reden br. 408 – Luxe Tv, reden broj 410 – Viasat Nature
i reden broj 110 – Epic Drama.
За да можете да ги гледате овие новиТв канали потребно е да се изврши пребарување на Тв каналите на вашиот приемник,
можете со автоматско пребарување на сите канали, или
со пребарување на фрекфенција 618MHz , SR 6900, Qam 256