Промена на фрекфенции

Промена на фрекфенции

Почитувани корисници, заради подобрување на квалитетот на приемниот сигнал, извршивме промена на фрекфенциите на одредени Тв канали во дигиталниот и аналогниот пакет.
За да можете да ги следите сите Тв канали потребно е да извршите Автоматско пребарување на сите канали навашите Тв приемници.
Редоследот на каналите останува непроменет.